Meeting with NVH Global at cGanga guest house

Mr. Sutirtha Sahariah, Dr. Vaishali Ashok, Mr. Shakti Surya, Dr. Vinod Tare, Dr. Hannah Simcoe , Mr. Raman Kumar, Mr. Anil Kumar